Roarcraft Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Sayın Çalışan Adayımız,
7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir.
Bu kanun kapsamında, ROARCRAFT DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan potansiyel iş ilişkimiz dâhilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
1. TANIMLAR
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
2. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ
KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu ROARCRAFT DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ’dir.
ROARCRAFT DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ Mersis No : 0735152398000001
Adres : Değirmenönü Mah. 1471 Sk. No:17/A, Merkezefendi/Denizli
Telefon :
Fax :
E-posta kurumsal@roarcraft.com 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Şirket, iş başvurunuzun tarafımıza otomatik, yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca e-posta, posta, kargo ya da elden Şirket’e verilen özgeçmiş ya da iş bulma program ve web sayfaları üzerinden topladığı özgeçmişlerinizi,
İş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
İletişimin sağlanması,
İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
Şirket İnsan Kıymetleri politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Madde’lerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekte ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edecektir.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesi’nde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Bankamıza iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;
Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,
Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.
5. HAKLARINIZ
KVKK'nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
haklarına sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. Maddesi’nde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

ROARCRAFT DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ Mersis No : 0735152398000001
Adres : Değirmenönü Mah. 1471 Sk. No:17/A, Merkezefendi/Denizli
Telefon :
Fax :
E-posta kurumsal@roarcraft.com 

Roarcraft Ailesi